Säännöt

Symbioosi ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Symbioosi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopistossa biologisia aineita opiskelevien etuja ja toimia heidän yhdyssiteenään, tutustuttaa jäseniään alansa ammattikysymyksiin sekä edistää luonnonsuojelua.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, illanviettoja, kilpailuja ja retkiä, julkaisee ainejärjestölehteä, järjestää opinto-ohjausta, ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin, antaa lausuntoja, tekee aloitteita sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

4 § Jäsenet

a) Varsinaiset jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sen toiminnasta kiinnostunut Helsingin yliopistossa biologisia aineita opiskeleva alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö.

b) Jatko-opiskelijajäsenet
Yhdistyksen jatko-opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä sen toiminnasta kiinnostunut Helsingin yliopistossa biologisissa aineissa jatko-opintojaan suorittava henkilö.

c) Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka yhdistyksen tukemiseksi suorittaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

d) Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi tai jolle muuten halutaan osoittaa kunnioitusta.

Edellä mainitut jäseneksi hyväksymisen ehdot ovat ehtona myös kyseisen jäsenkategorian mukaiselle jäsenyydelle.

Varsinaiseksi jäseneksi, jatko-opiskelijajäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää kirjallisen anomuksen perusteella yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.

Varsinaisilta jäseniltä ei peritä ensimmäisen seitsemän (7) vuoden aikana jäsenmaksua. Varsinaisten jäsenten, jatko-opiskelijajäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. 

5 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden valinnassa. Muilla yhdistyksen jäsenillä ei ole vastaavaa oikeutta.

6 § Jäsenten erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyyden ehtoja. Yliopistosta määräajaksi tai kokonaan erotettu yhdistyksen jäsen erotetaan yhdistyksestä vastaavaksi ajaksi. 

Hallitus voi määrätä jäsenelle erottamista lievempiä kurinpitotoimia, jos jäsen on toiminnallaan aiheuttanut haittaa yhdistykselle tai yhdistyksen toiselle jäsenelle. Kurinpitotoimiin lukeutuvat seuraamusmaksun määrääminen, kirjallinen huomautus tai varoitus sekä jäsenoikeuksien rajaaminen, kuten porttikielto yhdistyksen tapahtumiin. 

7 § Kuraattori

Kuraattorikseen yhdistys kutsuu biologisen aineen opettajan Helsingin yliopistosta. Kuraattorin valitsee yhdistyksen syyskokous yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuraattorin tehtävänä on tarpeen vaatiessa ohjata yhdistyksen toimintaa ja hallituksen työskentelyä.

8 § Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksen syyskokous valitsee harkintansa mukaan toimihenkilöitä huolehtimaan yhdistyksen toiminnasta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Myös muu yhdistyksen kokous voi valita toimihenkilöitä, kuitenkin vain kalenterivuoden loppuun asti. Yhdistyksen hallitus voi myös valita hakemuksesta loppuvuodeksi sellaisia toimihenkilöitä, joiden toimeen ei liity merkittävää taloudellista tai yhdistyksen toimintaan liittyvää vastuuta.

Toimihenkilöiden määrästä ja toimenkuvista päättää syyskokous siten, että ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä, kaksi tapahtumista vastaavaa tahoa, ainejärjestölehden päätoimittaja ja toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat nimetään.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää eron yhdistyksen toimihenkilölle ja harkintansa mukaan valita uuden toimihenkilön hoitamaan eronneen toimihenkilön tehtäviä jäljellä olevan kalenterivuoden ajaksi. Kuitenkin uuden hallituksen jäsenen eronneen tilalle valitsee yhdistyksen kokous.

9 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

10 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan toimeksiannosta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä niin haluaa. Hallituksen kokouksista on hallituksen jäsenille ilmoitettava vähintään vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen yleiselle sähköpostilistalle lähetettävällä ilmoituksella.

12 § Yhdistyksen kokousten päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Äänioikeus kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13 § Kevätkokous

Yhdistyksen helmi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan kokouksen sihteeri
c) valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
d) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
e) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
f) hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi
g) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

14 § Syyskokous

Yhdistyksen loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja
b) valitaan kokouksen sihteeri
c) valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
d) valitaan hallituksen jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
e) valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
f) päätetään seuraavan toimivuoden jäsenmaksujen suuruuksista
g) päätetään hallituksen jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille suoritettavista palkkioista

15 § Muut kokoukset

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kaksikymmentä yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus on velvollinen kutsumaan kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

16 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

17 § Tilikausi ja toimikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on kalenterivuosi.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa muutosehdotuksen on molemmissa kokouksissa saatava vähintään ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

19 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa ehdotuksen purkautumisesta on molemmissa kokouksissa saatava vähintään ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen tavalla, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

20 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi, kun yhdistysrekisteri on ne hyväksynyt. Niihin asioihin, joista ei näissä säännöissä erikseen säädetä, sovelletaan kulloinkin voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.