Virkojen kuvaukset

Hallitus

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu koolle kokoukset, johtaa kokouksia ja pitää järjestön ohjaksia käsissään. Puheenjohtaja myös edustaa itseoikeutetusti järjestöä toisten järjestöjen juhlissa ym. edustustilaisuuksissa. Vaatii organisointia, tehtävien delegointia ja kokonaisuuden hahmottamista.

Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan oikea käsi, henkinen tuki ja turva sekä personal-nakitettava. Varapuheenjohtajan perimmäinen tarkoitus on kaikin tavoin helpottaa puheenjohtajan tehtävää ja hoitaa mitä erilaisimpia nakkeja. Usein vpj on päävastuussa pikkujoulujärjestelyistä. Tuuraa puheenjohtajaa pj:n ollessa estynyt.

Sihteeri

Sihteeri on puheenjohtajan vasen käsi. Sihteerin pääasiallinen tehtävä on kirjoittaa hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Tehtävä vaatii lähinnä kirjoitustaitoa ja kykyä oppia poimimaan ihmisten puheenvuoroista olennaisimmat asiat kirjattavaksi pöytäkirjaan. 

Taloudenhoitaja 

Taloudenhoitajan tulee osata laskea, ainakin taskulaskimella. Taloudenhoitajan vastuulla on juoksevista raha-asioista huolehtiminen, kuten laskujen maksaminen ja käteiskassojen hoitaminen tapahtumiin.

Hallitukseen kuuluu lisäksi kuudesta kahteentoista jäsentä. Yleensä heidän joukossaan on edustajat keittiö- ja tapahtumatiimeistä, yksi shokkelomestareista sekä tiedottaja ja kirjanpitäjä.

Virkailijat

Kirjanpitäjä

Myös kirjanpitäjän tulee osata laskea, sillä hän pitää huolta yhdistyksen budjetista. Kirjanpitäjä seuraa yhdistyksen rahaliikennettä ja valvoo, ettei älyttömiä kuluja pääse syntymään tai budjetti ylity. Kirjanpitäjän tehtävänä on laatia kunkin vuoden budjetti sekä kirjata kaikki järjestön rahaliikenne kirjanpito-ohjelmaan. Vuoden lopuksi hän laatii tilinpäätöksen mennen vuoden kuluista ja tuloista. Vastuullinen työ ja vaatii hieman tervettä järkeä ja perehtymistä finanssimaailmaan. Usein hallitusvirka.

Tiedottaja

Tiedottaja huolehtii tapahtumien mainostamisesta netissä ja sähköpostilistalla. Hän pitää myös yllä kontakteja ulkomaailmaan esim. muihin ainejärjestöihin mm. lähettämällä näille Symbiontti-lehteä. Isoimpia tapahtumia tiedotetaan yli ainejärjestörajojen ja vastavuoroisesti tiedottajan kautta kulkee myös muiden järjestöjen ilmoituksia Symbioosille. Tiedottajan nimi tulee sähköpostilistaa lukeville helposti tutuksi. Käytännössä aina hallitusvirka.

Tirehtööri

Tirehtööri toimii tapahtumatiimin johtajana ja organisaattorina. Hän vastaa yhdistyksen tapahtumien, kuten sitsien ja bileiden järjestämisestä oman tiiminsä ja keittiötiimin kanssa sekä virvokehankinnoista. Tirehtöörin tehtävänä on esim. metsästää kaatajat sitseille ja työntekijät erilaisiin bileisiin sekä toimia kulinaristin aisaparina tapahtumien päävastuullisina henkilöinä. Usein hallitusvirka.

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimin tehtävänä on huolehtia sitsien, bileiden ja muiden tapahtumien järjestämisestä yhteistyössä keittiötiimin kanssa. Tapahtumatiimin päävastuualueena ovat virvokkeet, mutta tämän lisäksi tehtäviin kuuluu myös muu yleinen tapahtumien järjestely, kuten pöytien kattaminen ennen sitsejä, siivoaminen bileiden päätteeksi ja tapahtumien koristelu decojen avulla. Tässä virassa saa olla joka bileissä loppuun asti kenenkään leimaamatta bilehaukaksi.

Kulinaristi

Kulinaristi toimii keittiötiimin vetäjänä ja organisoi ja järjestää sitsejä, bileitä ja muita tapahtumia yhdessä keittiötiimin sekä tirehtöörin johtaman tapahtumatiimin kanssa. Kulinaristin hommana on tiedottaa keittiötiimiläisiä tulevista tapahtumista, joissa tarvitaan tiimin panosta ja katsoa, että kaikki hommat tulee hoidetuiksi. Kulinaristin vastuulla on myös useimmiten hallituksen kokousten kokouseväiden hankinta. Usein hallitusvirka.

Keittiötiimi

Keittiötiimin päävastuulla ovat sitsien ja muiden tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumatiimin kanssa. Erityisenä vastualueena keittiötiimillä on taphtumien ruokapuoli, esim. sitsien ruokalajien kokkaaminen ja bileiden ruokatarjoilut. Keittiötiimi järjestää myös tarjoiluja muihin tapahtumiin, kuten kevät- ja syyskokouksiin, fuksiviikoille, bileisiin, kisoihin, virkailijavaihtareille ja ekskursioille. Joskus on järjestetty myös myyjäisiä tai lettukioskeja Viikissä. Lisäksi Vappushokkelon buffet on keittiötiimin vastuulla.

Shokkelomestarit

Neljä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa valitaan Shokkelomestareiksi huolehtimaan Vappushokkelon järjestämisestä. Tarvitaan hiukan organisointikykyä, ulospäinsuuntautuneisuutta ja halua tehdä lapsille kiva tapahtuma, josta Symbioosi elää. Perinteisesti yksi niistä viroista, jonka vastaanottamista ei ole tarvinnut katua. Varma tapa tehdä itsensä tunnetuksi niin opiskelijoiden kuin laitoksen väen keskuudessa!

Shokkelomentorit

Shokkelomentorien tehtävänä on toimia apuna ja turvallisena olkapäänä uusille shokkelomestareille ja jakaa kaikki viisautensa ja neuvonsa mestareille näiden järjestäessä Shokkeloa. Yleensä tähän virkaan valitaan edellisen vuoden shokkelomestarit.

Symbiontin toimituskunta

Symbiontin toimitukseen valitaan päätoimittaja sekä sekalainen määrä toimittajia, kuvittajia ja taittajia. Päätoimittajalta vaaditaan kykyä tehdä valioluokan lehteä, jollaiseksi Symbiontti on jo muodostunut. Päätoimittajan apuna toimii yleensä toimitussihteeri, joka sopii vastuualueestaan päätoimittajan kanssa. Muut toimittajat valitaan lehdenteosta innostuneiden joukosta. Toimittajan on hyvä hallita kirjoittamisen lisäksi valokuvaaminen ja esim. haastattelujen teko. Kaikkea ei tarvitse osata etukäteen, vaan opetusta on taatusti tarjolla.

Työelämävastaavat

Näiden vastaavien tehtävänä on huolehtia työelämään liittyvistä asioista. Hommiin voi kuulua esim. uusimpien oman alan työllisyyteen liittyvien uutisien välittäminen jäsenistölle, työelämään liittyvien kontaktien ylläpito ja työelämäexcursioiden järjestäminen.

Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilöt

Näiden henkilöiden tehtävänä on huolehtia yhdenvertaisuuden ja avoimuuden toteutumisesta järjestön toiminnassa ja arjessa, sekä valvoa yhdenvertaisuus-suunitelman toteutumista. Lisäksi he ylläpitävät häirintä- ja palautelomaketta.

Saunailtavastaavat

Näiden vastaavien tehtävänä on huolehtia Kaisaniemen kasvitieteellisellä puutarhalla järjestettävien saunailtojen varaamisesta, mainostuksesta ja saunan lämmityksestä.

Leppätalokomiteavastaavat

Leppisvastaava edustaa Symbioosia Leppätalokomitean kokouksissa. Leppiskomitea vastaa Matlu-klusteria koskevien asioiden hoitamisesta. Leppisvastaavan tulee huolehtia Symbioosin oikeuksista Matlu-klusteriin liittyen ja huolehtia Symbioosin klusteriasioista.

Kerhotilavastaavat

Kerhotilavastaavat huolehtivat Biokeskus 3:ssa sijaitsevasta Symbioosin kerhohuoneesta. Toimenkuvaan kuuluu mm. uusien sisustustyylien haistelu ja siivoustalkoiden järjestäminen. Hienoinen siisteyden taju on toivottavaa!

Materiaalivastaavat

Materiaalivastaavia voi olla yksi tai useampi. Tämän viran haltijoiden tehtävänä on huolehtia Symbioosin materiasta, kuten haalarimerkeistä ja laulukirjoista, niiden inventoimisesta ja uusien tilaamisesta.

Opintovastaavat

Toimeenkuvaan kuuluu informoida symbiontteja kaikenlaisista koulutukseen liittyvistä asioista. Opintovastaava pitää yhteyksiä yllä HYY:hyn sekä tiedekunnan henkilöstöön ja tiedekunnan hallopedeihin eli hallinnon opiskelijaedustajiin (esim. tiedekuntaneuvosto ja koulutusohjelmien johtoryhmät). Usein opintovastaavan on hyödyllistä toimia itsekin hallopedina.

Retki- ja excursiovastaavat

Retki- ja excursiovastaavat pääsevät organisoimaan mm. Symbioosin legendaarisia linturetkiä sekä vuosittain kohdettaan vaihtavia ekskursioita. Uusia kohteita ja retkikonsepteja saa vapaasti keksiä, sillä kaikenlaiset retket ja excut ovat tervetulleita!

Peli- ja kilpailuvastaavat

Järjestävät opiskelun vastapainoksi pelejä ja kilpailuja. Suurimmat tapahtumat ovat tietysti rakastettu Ahvenanmaan linturalli sekä Biodivesiteettipelit alias biologian fuksiaiset. Jälkimmäisessä pelikikat ovat itseoikeutettuja überdoomareita. Muita perinteisiä tapahtumia ovat Cityrallit ja peli-illat. Uudet ideat ovat erinomaisen sallittuja!

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat huolehtivat Symbioosin kulttuuritarjonnasta eli järjestävät leffailtoja sekä käyntejä mm. teatteriin, oopperaan, konsertteihin ja leffaan. Mahdollisuudet ovat tässäkin virassa lähes rajattomat ja järjestämisaktiivisuus on positiivista kaikkien kannalta!

Ympäristö- ja lintuvastaavat

Ympäristövastaavien tulee olla kiinnostuneita luonnonsuojelusta, seurata ajankohtaisia ympäristöuutisia ja reagoida niihin tarpeen mukaan. Vastuualueeseen kuuluu Symbioosin ympäristöohjelman valvominen.

Lintuvastaavien tehtävä on ylläpitää Symbioosin linturuokintaa ja tietää Viikkiin vietyjen linnunpönttöjen sijainti ja tarpeellisin väliajoin myös puhdistaa ne.